Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka w Gorzowie Wlkp.

 

Nawigacja

REKRUTACJA 2015/2016

Regulamin

Regulamin i inne dokumenty dotyczące rekrutacji 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_rok_szkolny_II_2015_2016.doc

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_II_2015_2016.doc

Deklaracja_kontynuacji_2015-2016.doc

Oswiadczenie_o_dochodzie_na_osobe_2015.doc

Oswiadczenie_o_rozliczaniu_podatku_2015.doc

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_2015.doc

Oswiadczenie_o_uczeszczaniu_do_przedszkola_rodzenstwa_2015.doc

Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_2015.doc

Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_regulaminem_2015.doc

wykaz_zalacznikow-_oswiadczenie_2015.doc

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2015/2016

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz., 2572 ze zmianami).
 2. Statut Przedszkola.

 

Informacje ogólne

§ 1. 

 1. Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego                         w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 1.  ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
 2. powołanie Komisji Rekrutacyjnej i ustalenie jej planu pracy ,
 3. ustalenie harmonogramu rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej,
 4. wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej”,
 5. wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
 1.  „Deklarację kontynuacji edukacji  przedszkolnej” składają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wzór „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w dotychczasowej placówce w nowym roku szkolnym.
 3. Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola (wzór „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 4. Wszystkie obowiązujące w rekrutacji terminy i wymagane czynności rodziców zawiera Harmonogram rekrutacji stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

§ 2. 

 1. Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Złożenie wniosku może nastąpić poprzez:
 1. zarejestrowanie w systemie E - Nabór 2015 do przedszkoli  (www.edu.gorzow.pl)
  i dostarczenie wydruku do placówki lub
 2. złożenie wypełnionego ręcznie Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Zarejestrowanie kandydata na stronie E - Nabór 2015 bez wydrukowania wniosku, podpisania i dostarczenia do placówki nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny.
 2. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola wniosku (wraz z określonymi dokumentami i oświadczeniami) w formie  papierowej
  w wymaganych terminach.
 3. Druki można pobrać  na stronach internetowych: www.edu.gorzow.pl, stronach internetowych przedszkoli, lub w formie papierowej w placówce.
 4. Termin rozpoczęcia rekrutacji – 2 marca.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

§ 3.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rodzic/opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Wniosek składa się tylko w placówce, w której zostały złożone dokumenty (przedszkole pierwszego wyboru).
 3.  Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia
  w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 4. Rodzic w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 5. Odwołanie składane jest wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni       od daty wpłynięcia. Decyzja dyrektora po rozpatrzeniu odwołania  jest ostateczna.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

§ 4.

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłaszają termin rekrutacji uzupełniającej.
 2. Przy rekrutacji uzupełniającej stosuje się ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas postępowania rekrutacyjnego (bez wykorzystania systemu informatycznego).
 3. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci, które nie były zgłoszone
  do naboru elektronicznego.
 4. Termin rekrutacji uzupełniającej – według harmonogramu danej placówki.

 

 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 5. Do przedszkoli miejskich w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do 5 lat  zamieszkałe na obszarze gminy miasto Gorzów Wlkp.

§ 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 8. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w  szkole podstawowej.

§ 9. Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Gorzowa Wlkp. mogą mieć miejsce tylko
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

§ 10.

1. Rodzic we wniosku, zgodnie z preferencjami dokonuje wyboru nie więcej niż 3 placówek.

 1. Kwalifikowanie odbywa się do jednej z placówek (przedszkole lub oddział przedszkolny
  w szkole podstawowej) zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
 2. Liczba punktów uzyskanych w danej placówce jest sumą wartości punktowych spełnionych kryteriów ustawowych i kryteriów samorządowych (uchwała).
 3. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
 1. zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia;
 2. dostarczono do placówki (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej) pierwszego wyboru wydrukowany lub wypełniony ręcznie i podpisany przez rodzica wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami;
 1. Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tej placówce, w której Komisja rekrutacyjna jako pierwsza dokona jego akceptacji
  w systemie. Wprowadzenie pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

 

§ 11.

1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe

 

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

100

2

Niepełnosprawność kandydata

100

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

100

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący

 

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Kandydat pięcioletni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegający się o przyjęcie do placówki lub kandydat na diecie pokarmowej (Przedszkole Miejskie nr 23 i Przedszkole Miejskiego nr 33) lub kandydat z cukrzycą (Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9)

40

2

Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym

10

 

3

Kandydat z obwodu szkoły podstawowej, w granicach której znajduje się przedszkole lub poza obwodem ale w bliskim sąsiedztwie

10

4

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w placówce pierwszej preferencji lub  zgłoszenie do placówki jednocześnie dwojga dzieci

15

5

Kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

16

6

Dochód na osobę w rodzinie (Ilość przyznanych punktów zależy od wysokości dochodu na członka rodziny w stosunku do kwoty 574 zł (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

% kwoty bazowej

do 100%

9

od 101% do 121%

8

od 122% do 132%

7

od 133% do 143%

6

od 144% do 154%

5

od 155% do 165%

4

od 166% do 176%

3

od 177% do 187%

2

od 188% do 198%

1

199% i więcej

0

 

§ 12. W Miejskich Przedszkolach Integracyjnych nr: 9, 14, 27, zatrudniających specjalistów, do oddziału przedszkolnego przyjmowane są również dzieci posiadające orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym.

§ 13.

1. Do Przedszkola Miejskiego nr 23 i 33 przyjmowane są również dzieci na dietach, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.

2. Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 przyjmowane są również dzieci
z cukrzycą, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.

3. Realizacja podstawy programowej (5 godz.) odbywać się będzie  w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Brackiej 19, Przedszkolu Miejskim nr 21 przy ul. Dunikowskiego 5, Przedszkolu Miejskim nr 29 przy ul. Wróblewskiego 48, Przedszkolu Miejskim nr 31 przy
ul. Chmielnej 7 lub we wskazanych  oddziałach przedszkolnym zorganizowanych
w szkołach podstawowych.

 

SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 14.

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 1. przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora placówki,
 2. przedstawiciel rady pedagogicznej - członek,
 3. przedstawiciel rady rodziców - członek.
 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone dokumenty. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego               lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności;
 2. zatwierdzenie zweryfikowanych wniosków w systemie informatycznym;
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia);
 4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych
  w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę ogłoszenia wiadomości i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej);
 5. sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 6. sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;
 7. w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do 31 sierpnia.

 

 OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

§ 15.

1. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” w wyznaczonym terminie.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:

1)  Zarejestrowania dziecka w systemie E - Nabór, wydrukowania i dostarczenia
do placówki pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub

2)   Pobrania druku do wypełnienia ręcznego i dostarczenie do placówki
w wymaganym terminie. (Wniosek dostępny jest w placówce i na stronach  internetowych przedszkoli oraz na stronie www.edu.gorzow.pl ).

3)  Do wniosku dołącza się:

 1. PESEL dziecka (akt urodzenia), a w przypadku braku numeru PESEL – serię
  i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. dowód osobisty (adres) lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania jeżeli jest inny niż zameldowania;
 3. w przypadku braku możliwości spełnienia ww. zapisu (litera b), wymagane jest oświadczenie o miejscu zamieszkania;
 4. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 6. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 7. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
 8. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety;
 9. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
 10. w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do działalności gospodarczej;
 11. zaświadczenie z uczelni /szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym;
 12. zeznanie podatkowe rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów za ostatni rok podatkowy lub oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp.;

ł)             oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie

  oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę    

  w rodzinie kandydata.

 1. Złożenia dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo
  w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Dokumenty mogą być złożone także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem (§ 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, f, g).
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
  w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający okoliczności zawarte
  w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Po procesie rekrutacji rodzice zobowiązani są do wyboru placówki poprzez złożenie oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Rodzice dziecka przyjętego do placówki drugiego lub trzeciego wyboru, zobowiązani są do odebrania z placówki pierwszego wyboru  „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”
  i przekazanie go dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 4. Niespełnienie wymogów przedstawionych w § 15 ust. 2 pkt 4 i 5 jest równoznaczne
  z rezygnacją  z miejsca w przedszkolu.
 5. Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte do trzech wybranych placówek ma prawo do ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola posiadającego wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca.

 

 ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

§ 16. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej, w tym m.in.:

 1. powołanie przewodniczącego oraz komisji rekrutacyjnej;
 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu;
 3. rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

§ 17. Organizowanie prac komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 18. Nadzorowanie, pod względem merytorycznym, prawidłowości danych zamieszczanych w naborze elektronicznym.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

§ 20. Przydział do grup przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup uzależniona jest od liczby i wieku dzieci przyjętych oraz kontynuujących  edukacje przedszkolną. .

§ 21. Na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

§ 22. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

1)                                                 „Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola”,

2)                                                 „Deklaracja kontynuacji edukacji  przedszkolnej”

3)                                                 Harmonogram rekrutacji

 

Regulamin obowiązuje z dniem jego wprowadzenia (zarządzenie dyrektora).