Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka w Gorzowie Wlkp.

 

Nawigacja

Raport z ewaluacji całościowej

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Przedszkole Miejskie nr 13

Gorzów Wielkopolski
 
Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
 

 

Całąść w pliku do pobrania: RC_PM_13_GORZOW_2013_10_29.pdf

 

Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

do spraw ewaluacji.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009
r. wraz z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole
● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.